LAND+ Logo

Indgang EVENTYRHAVEN, ODENSE 

ROLLE: Totalrådgiver

KLIENT: Odense Kommune

UDFØRELSE: 2012

ANLÆGSSUM: 1.000.000 kr.

I forbindelse med planerne for opførelse af nyt byggeri på parkeringspladsen langs Odense Å v. Klosterbakken, er det ønsket at forbedre stiforløbet og gøre det mere lysåbent og attraktivt for ophold. Stiforbindelsen langs åen afbrudt af den “kinesiske mur”, var oplevet som et rumligt skift og en visuel barriere, når man går langs åen. Muren er i sig selv et arkitektonisk og håndværksmæssigt fint element i området, og ved at åbne op i beplantningen omkring passagen i murforløbet, kan der skabes en god visuel forbindelse igennem og en “mental” sammenhæng på tværs. På sydsiden af muren foreslås det derfor at udtynde beplantningen og dermed skabe et lysåbent rum med blomsterbede, opholdsmuligheder, både på græsset og ved at opstille bænke. Åstien suppleres med parkarmaturer langs hele forløbet for at skabe stemning og tryghed i området.